uno_di_noj
[uno_di_noj] ,  2. g
SMOK3
[SMOK3] ,  5. g