Odluke sa zatvorene sjednice vlade

HRVATSKA Vlada je na današnjem zatvorenom dijelu sjednice izviješćena o provedbi obveza iz "Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske i Europskih zajednica i njihovih država članica", priopćeno je iz Vladina Ureda za odnose s javnošću.

Vlada je dala suglasnost Hrvatskoj narodnoj banci za preuzimanje, u ime Republike Hrvatske, dijela sredstava bivše Narodne banke Jugoslavije.

Također, Vlada je prihvatila informacije o potpisivanju Memoranduma između Vlade Ruske Federacije i vlada država sljednica bivše SFRJ o reguliranju uzajamnih financijskih potraživanja po obračunima vezanim uz robnu razmjenu između bivšeg SSSR-a i bivše SFRJ. Uspješnim okončanjem pregovora utvrđen je klirinški dug Ruske Federacije prema državama sljednicama bivše SFRJ u iznosu od 1,292 milijuna klirinških dolara, s time da hrvatski udjel iznosi 297 milijuna klirinških dolara.

Vlada je dostavila mišljenje Hrvatskom saboru glede Prijedloga zakona o trgovini i Prijedloga zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj čije izmjene podržava. Vlada je također dostavila mišljenje Hrvatskom saboru o Prijedlogu zakona o upravnim pristojbama, u kojem predlaže da se navedene izmjene i dopune ne prihvate.

Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti Hrvatskom fondu za privatizaciju za isplatu pozajmice društvu Dalmacija d.d., Dugi rat u stečaju, za otpremnine radnicima u iznosu od 15,8 milijuna kuna.

Donesena je Odluka o privatizaciji društva PIK Vrbovec d.d., Vrbovec. Navedenom odlukom 5.580.361 dionica društva, nominalne vrijednosti 558 milijuna kuna, privatizirat će se objavom natječaja u trajanju 21 dan, za prikupljanje neobvezujućih ponuda te objavom pozivnog natječaja u trajanju od 30 dana, za prikupljanje obvezujućih ponuda.

Na sjednici je prihvaćen prijedlog Upravnog odbora Hrvatskog fonda za privatizaciju u pogledu definiranja modela završetka financijske konsolidacije, restrukturiranja i privatizacije IPK d.d., Osijek u okviru kojeg bi HFP otkupio portfelj Slavonske banke, d.d., Osijek u IPK Grupi, kao i dio tražbina Banke te privatizirao društva nastala u postupku restrukturiranja.

Vlada je donijela Uredbu o stručnom osposobljavanju i usavršavanju državnih službenika kojom se, osim uređivanja stručnog osposobljavanja i usavršavanja državnih službenika za državnu službu, utvrđuje sadržaj vježbeničkog staža te programa o stručnoj i praktičnoj izobrazbi vježbenika, stručni uvjeti koje moraju ispunjavati stručni voditelji koji nadziru i pomažu vježbenicima u obavljanju vježbeničke prakse, tko je u obvezi polaganja državnog stručnog ispita, obavljanje administrativno-tehničkih poslova za Državnu ispitnu komisiju te sadržaj, oblici i način provođenja stručnog usavršavanja službenika.

Vlada je također donijela Program stručnog usavršavanja državnih službenika za 2003. kojim su utvrđeni sadržaj, oblici i način provođenja stručnog usavršavanja državnih službenika, tijela koja organiziraju i provode stručno usavršavanje, rokovi provedbe Programa te sredstva za provedbu. Tim programom osigurat će se sustavno i kontinuirano stručno osposobljavanje i usavršavanje državnih službenika, s ciljem do poboljšanja stručnosti, efikasnosti i ekonomičnosti cjelokupnog državnog aparata odnosno podizanje kvalitete i učinkovitosti rada u državnoj upravi.

Vlada je donijela Uredbu kojom se mijenja Uredba o unutarnjem ustrojstvu ureda državne uprave u županijama. Cilj uredbe je efikasnije obavljanje poslova, izmjena broja izvršitelja po pojedinim službama i ispostavama ureda, pri čemu se ne mijenja ukupno utvrđeni broj izvršitelja u pojedinom uredu.

Donesena je Uredba o stručnoj službi Savjeta za nacionalne manjine te Odluka o utvrđivanju koeficijenta za izračun plaće potpredsjednika Savjeta za nacionalne manjine i visine naknada za rad u Savjetu za nacionalne manjine.

Tekst se nastavlja ispod oglasa
Vlada je prihvatila izmjene i dopune Uredbe o Hrvatskom stočarsko selekcijskom centru kojima se mijenja naziv ustanove, proširuje se njezina djelatnost, tako da ustanova obavlja poslove vezane na praćenje ostvarivanja novčanih poticaja sukladno Zakonu o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu i poslove obilježavanja i vođenja evidencije domaćih životinja.

Donesena je Odluka o davanju koncesije za osnivanje Slobodne zone Ribnik. Koncesija se daje na razdoblje od 25 godina, a koncesijska naknada iznosi 2 posto ukupnog prihoda slobodne zone.

Vlada je odobrila MUP-u nabavu 600 vozila putem operativnog najma. Ministarstvo će provesti postupak javnog nadmetanja radi odabira najpovoljnijeg ponuditelja.

Vlada je potvrdila Statut Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te je dala suglasnost na Statut Hrvatskog saveza zadruga.

Na današnjoj sjednici Vlada je donijela Odluku o osnivanju radne skupine za izradu analize postojećeg Ugovora o koncesiji za obavljanje javnih govornih usluga u nepokretnoj mreži i tržišnih telekomunikacijskih usluga u nepokretnoj mreži.

Vlada je odobrila sredstva na teret Tekuće zalihe Državnog proračuna RH za 2003., u iznosu od 10,2 milijuna kuna, Ministarstvu gospodarstva za podmirenje troškova nastalih u postupku privatizacije INA-Industrije nafte d.d., Zagreb.

Vlada je pokrenula postupak za sklapanje Sporazuma između Vlade RH i Organizacije Ujedinjenih naroda za prosvjetu, znanost i kulturu (UNESCO) za projekt "Sveobuhvatni plan upravljanja okolišem obalnog područja Jadrana (ASEMP) - modul Hrvatska".

Vlada je također pokrenula postupak za potpisivanje Protokola o registrima ispuštanja i prijenosa onečišćavala te Protokola o strateškoj procjeni okoliša.

Vlada je danas donijela Odluku o pokretanju postupka za potpisivanje Konvencije o kontaktima s djecom radi promicanja i zaštite dječjih prava, utvrđenih dokumentima Vijeća Europe.

Vlada je prihvatila Prijedlog za imenovanje izaslanstva RH na 91. zasjedanju Međunarodne konferencije rada u Ženevi od 3. do 19. lipnja 2003. U izaslanstvu se nalaze predstavnici Vlade RH, poslodavaca i sindikata.

Vlada je dala suglasnost za uspostavu diplomatskih odnosa između Hrvatske i Sijera Leone.

Vlada je Odlučila pokrenuti postupak za potpisivanje Sporazuma između RH i Programa Ujedinjenih naroda za okoliš, Mediteranskog akcijskog plana, u vezi osmog sastanka Mediteranskog odbora za održivi razvoj, koji će se održati u Cavtatu od 14. do 16. svibnja 2003., stoji na kraju priopćenja sa zatvorene sjednice Vlade.
Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Učitavanje komentara